Yöremizin Tarihçesi
Sayfa Görüntüleme Sayısı:
127181

Posof İlçesi eski çağ tarihinde ,Yukarı Kür Boyları ile anılan Kars’ın Çıldır, Ardahan ve Hanak, Artvin’in merkez dahil Ardanuç Şavşat ve Borçka İlçeleri’ni de içine alan Kür ve Çoruh havalisindeki bir yerleşimin adıdır.İlçe 2700 yıl öncesi bir Türklük bölgesidir. Milattan önce 680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri Urartular’dan bu havaliyi alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri, M.Ö.150- M.S.430 yılları arasında bu bölgede yaşamışlardır. Arsak Türkler’inden sonra Peçenek ve Oğuzlar’ın da bölgede yaşadıkları bilinmektedir.

Yukarıda sayılan bölgelerle birlikte, Posof’un da bir müddet Sasani Devleti toprakları içinde kaldığı,bir ara Doğu Roma Devleti ve daha sonra Gürcü Bagratlılar’ın egemenliğine geçtiği,Abbasiler’in bölgeye hakim oldukları,Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın 1064 tarihinde Ani’yi almasından sonra komutanlarından Danışmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Posof ilçemiz’e bağlı Kol köyü yakınlarındaki Kol Kalesini kuşatır.Burada yapılan savaşı Selçuklular’ın kazanması üzerine bölge Selçuklu egemenliğine girer.Selçuklular’ın burada uzun müddet tutunamamaları üzerine bölge İlhanlı hakimiyetine dahil olur.İlhanlılar zamanında Ortadoks Kıpçaklar bu bölgenin yarı bağımsız hakimi olurlar ve kurdukları beylik Adadolu’nun en uzun ömürlü Türk beyliği olur. Gürcü Bagratlılar içinde önemli nüfusa sahip olan Kıpçak Türkleri ile Gürcüler arasında gizli gizli düşmanlıklar devam ettiğinden 1578 Osmanlı- İran savaşını fırsat bilen Ahıska Atabeği Manuçahr Bey Çıldır’a giderek Osmanlı komutanı Lala Mustafa Paşa’ya bağlılığını bildirir ve Müslüman olur. Lala Mustafa Paşa’nın emri ile Ardahan Sancak Beyi Abdurahman Bey kuvvetleriyle Ulgar Dağı’nı aşarak 1578 yılında Ahıska ve Posof havalisini Osmanlı topraklarına katar.Çıldır Eyaleti’nin kurulması üzere Posof da sancak beyliği olur.1828 Osmanlı – Rus Savaşı’nı Ruslar’ın kazanması sonucu bölge Ruslar’ın hakimiyeti altına girer. Birkaç kez Osmanlılarla Ruslar arasında el değiştiren Posof 1878 Osmanlı –Rus Savaşlar’ı sonucu tekrar Rus hakimiyetine girer. Bu durum 1917 Rus İhtilali’ne kadar devam eder.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı 14 Eylül 1829 yılındaki Tahditi – Hudut Komisyonu arasında çizilen sınırdır. 1917 İhtilali’nde Ruslar’ın bölgeden çekilmesi sonucu Ahıska ve Posof Gürcüler tarafından işgal edilir ve Posof’taki Bnb.Eminbey bucağına bağlı köyler Gürcüler tarafından yakılır ve yağmalanır. Gürcüler’in topraklarımızı işgalini içine sindiremeyen Posoflular milis birlikleri şeklinde teşkilatlanarak düşmanla savaşmaya başlarlar. Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden temizlenmesi sonucu Türk Devleti’nin Doğu meselesi ile de yakından ilgilenme fırsatı bulması üzerine Ankara’daki TBMM Hükümeti Gürcü Hükümeti’ne sert bir nota vererek 24 saat içerisinde Gürcü birliklerinin bölgeden çekilmemesi halinde bölgenin milli kuvvetlerce işgal edileceğini bildirir. Telaşa kapılan Gürcüler hemen bölgeyi boşaltırlar, 23 Şubat 1921 Posof’un düşman işgalinden kurtarılmasında Halit Paşa’nın büyük katkıları olmuştur..Ayrıca başta Petobanlı (Kalkankaya) Altun Hoca başta olmak üzere bir çok Posoflu canla başla mücadele etmiştir.

Posof’un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 2 Mart(23 Şubat daha sonra 2 Mart olarak değiştirilmiştir.)bayram olarak kutlanır.

Siteyi ziyaretiniz sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenmektedir.